ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

POSTGRADUATE COURSES

School of Electrical and Computer Engineering – NTUA

Φωτονικά Δίκτυα Υψηλής Χωρητικότητας

Χειμερινού εξαμήνου

Αναδρομή των τηλεπικοινωνιακών δικτύων: Αναλογική μετάδοση και μεταγω­γή, Ψηφιακή μετάδοση και μεταγωγή. Πολυπλεξία PDH και οι υποκείμενοι περιορισμοί. Μεταγωγή πακέτου: σκοπός και λειτουργικότητα, Η μετάδοση μέσω οπτικών ινών και η επίδραση που έχει στα δίκτυα. Σύγχρονη μετάδοση SDH / SONET. Άλλοι τύποι μετάδοσης και δρομολόγησης πακέτου (ATM, IP). Τύποι δικτύων και ο καθορισμός τους σε σχέση με την υπάρχουσα τεχνολογία. Οπτική μετάδοση από-σημείο-σε-σημείο και οπτική αναγέννηση πλάτους (οπτικοί ενισχυτές). Στοιχεία θεωρίας οπτικής φώρασης, WDM και OTDM δίκτυα. Δρομολόγηση σε WDM δίκτυα. Οπτική μεταγωγή: Αναδρομή και τεχνολογία. Περιγραφή των βασικών διατάξεων που χρησιμοποιούνται στην οπτική μεταγωγή. Αρχιτεκτονικές κόμβων. Αίτια αλλοίωσης σήματος. Τα αμι­γώς οπτικά δίκτυα. Εισαγωγή στη θεωρία σχεδίασης οπτικών δικτύων μέσω μοντέλων φυσικού στρώματος.

High Capacity Photonic Networks

Overview of past and present telecom networks: Analog transmission and switching, digital transmission and switching, PDH multiplexing and relevant constraints. Packet switching: Purpose and functionality. Transmission over optical fibers and impact on telecom networks. Synchronous transmission SDH/SONET. Other types of packet routing ATM, IP). Types of networks and definition with respect to current technology. Point-to-point optical transmission and optical amplitude regeneration (optical amplification). Theory of optical detection, WDM and OTDM networks. Routing in WDM networks. Optical switching: Overview of technologies. Node architectures. Impairments. All optical networks. Introduction to the optical network design using physical layer models.

Συστήματα Μετρήσεων για Οπτική Λογική

Εαρινού Εξαμήνου

Βασική θεωρία διάδοσης σε συστήματα οπτικών ινών. Συστάσεις και τυποποίη­ση οπτικών ινών και οπτικών διατάξεων. Βασικά όργανα μετρήσεων για το ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο οπτικών κυκλωμάτων και δικτύων οπτικών ινών. Ποσοτική περιγραφή βασικών παθητικών διατάξεων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα οπτο-ηλεκτρονικών μετρήσεων. Ποιοτική και ποσοτική περιγραφή οπτικών ενισχυτών ίνας με προσμίξεις ιόντων ερβίου και ενισχυτών ημιαγωγού. Θεωρία συμβολής και συμβολόμετρα που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις όπως Mach-Zehnder, Sagnac, Michelson, Πειραματικές διατάξεις μετρήσεων με ασύμφωνο και σύμφωνο φως. Μετρήσεις βασικών μεγεθών οπτικών ινών. Χαρακτηρισμός οπτικών πηγών, οπτικών ενισχυτών ιόντων ερβίου. Απόκριση συχνότητας και παλμική απόκριση οπτικών πηγών και φωτοφωρατών. Εφαρμο­γές σε μετρήσεις κυκλωμάτων οπτικής λογικής.

Test and Measurement Methods for All-Optical Logic

Fundamentals of optical fiber transmission. Introduction to principal types of optical fibers and optical components. Key optical test instruments for qualitative and quantitative measurements on optical circuitries and optical networks. Passive optical components and their applications to electro-optic measurements. Basic Principles of Optical Amplifiers: Erbium Doped Fiber Amplifiers (EDFAs) and Semiconductor Optical Amplifiers (SOAs).  Description of Interference theory and introduction to optical interferometric configurations: Mach-Zehnder Interferometer, Sagnac Interferometer, Michelson Interferometer. Experimental testbeds for optical measurements using coherent and incoherent light sources. Basic test methods for optical fiber parameters. Basic measurements on active optical components: laser sources, erbium doped fiber amplifiers (EDFAs). Measuring impulse response and transfer function of optical transmitters/receivers on time- and frequency-domain. Optical testbeds and methods for measurements on All-Optical Logic Gates.